สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓๕๔,๒๑๗
กงวาน
๓๐๒,๒๕๐
กฎเกณฑ์
๒๘๐,๖๖๔
กช-
๒๗๗,๙๘๙
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๖๑,๑๐๒
กฎหมายพาณิชย์
๒๔๑,๒๓๙
ก้นกบ
๒๓๕,๐๗๒
กฐินัตถารกรรม
๒๓๐,๓๗๒
กตเวที
๒๒๒,๑๒๕
กดหัว
๒๒๐,๓๗๑
ก้นบุหรี่
๑๙๖,๖๘๓
ก้นหย่อน
๑๙๕,๒๗๐
กบินทร์
๑๙๔,๕๑๒
ก่นโคตร
๑๙๔,๑๒๕
กบเลือกนาย
๑๘๖,๐๐๓
กมณฑลาภิเษก
๑๘๑,๐๔๔
กรกฏ
๑๗๙,๑๓๑
ก้มหัว
๑๗๙,๐๐๕
กรภุม
๑๖๗,๘๑๒
กรมท่ากลาง
๑๖๒,๐๐๘

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกช้าง
๒๐๓
ก ข ไม่กระดิกหู
๑๘๕
ก็
๑๗๖
กงค้าง
๑๖๔
ก้งฉ่าย
๑๕๓
กฎเกณฑ์
๑๔๕
กฏุก
๑๓๒
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
๑๓๒
กดขี่
๑๓๐
กถามุข
๑๒๗
กฎหมายปิดปาก
๑๒๕
ก หัน
๑๒๒
กตัญชลี
๑๒๑
ก้นกบ
๑๑๘
กนก
๑๑๗
ก้นปอด
๑๑๓
กบเต้น
๑๐๙
กรกัติ
๑๐๘
กมลา
๑๐๘
กบแจะ
๑๐๘

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อีเมล
๖๐,๓๔๓
แอปพลิเคชัน
๕๘,๕๘๓
อีเมล์
๕๗,๔๔๖
์อีเมล์
๕๓,๘๕๓
อีเมลํ
๕๓,๘๔๙
อีเมล์์
๕๓,๘๔๘
อินเทอร์เนต
๓๓,๔๘๐
เว็บไซต์
๓๓,๐๔๕
เว็บไซต
๒๘,๖๘๔
อินเทอรเนต
๒๗,๒๓๙
อินเทอร์์์์เน็ต
๒๗,๒๒๐
อินเทอรเ์น็ต
๒๗,๒๒๐
อินเทอร์์เน็ต
๒๗,๒๒๐
แอปเปิล
๒๗,๑๑๑
อินเตอร์เน็ต
๒๓,๑๔๖
กะทะ
๒๒,๐๙๕
แอพพลิเคชั่น
๒๑,๘๙๑
ดิจิทัล
๑๙,๓๐๔
อินเตอรเนต
๑๘,๖๘๙
แคร์รอต
๑๘,๕๕๓

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ผกามาศ
๑๗
แอปพลิเคชัน
๑๔
เนรศ
๑๓
ออนไลน์
๑๒
ระยาง
๑๑
อีเมล
๑๐
นิจจา
๑๐
ลิงก์
๑๐
สมฐาน
๑๐
อินเทอร์นเ็ต
๑๐
ปัญหาสังคม
กัมพง
เมืองบน
ปัทมา
ษา
เเข
ขนาดย่อม
อีเมล์
ความพึงพอใจ
อินเตอร์เน็ต