สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓๕๗,๗๗๗
กฎเกณฑ์
๓๐๙,๙๘๐
กงวาน
๓๐๓,๐๓๐
กช-
๒๗๘,๕๒๓
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๖๑,๕๐๐
ก้นกบ
๒๕๖,๒๐๓
กฎหมายพาณิชย์
๒๔๑,๕๐๒
กฐินัตถารกรรม
๒๓๐,๙๓๑
กตเวที
๒๒๓,๒๑๓
กดหัว
๒๒๐,๗๔๘
ก้นบุหรี่
๑๙๖,๙๘๑
ก้นหย่อน
๑๙๕,๕๒๖
กบินทร์
๑๙๕,๒๕๑
ก่นโคตร
๑๙๔,๕๓๔
กบเลือกนาย
๑๘๖,๔๖๓
กมณฑลาภิเษก
๑๘๑,๔๗๕
กรกฏ
๑๗๙,๕๕๖
ก้มหัว
๑๗๙,๒๘๓
กรภุม
๑๖๘,๑๓๒
อกทะเล
๑๖๔,๖๒๕

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกช้าง
๑๒๘
กงค้าง
๑๑๓
ก้งฉ่าย
๑๐๔
กฎเกณฑ์
๙๗
กฏุก
๘๙
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
๘๘
กฎหมายปิดปาก
๘๖
กดขี่
๘๔
กตัญชลี
๘๑
กถามุข
๗๖
ก้นกบ
๗๔
กนก
๗๐
ก้นปอด
๗๐
กบเต้น
๖๕
กบแจะ
๖๔
กมลา
๖๒
กบูร
๖๒
ก้ม
๖๒
กรณี
๕๙
สิ้นชีพตักษัย
๕๙

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อีเมล
๖๑,๘๗๙
แอปพลิเคชัน
๖๐,๓๐๕
อีเมล์
๕๘,๐๙๓
์อีเมล์
๕๓,๘๕๔
อีเมลํ
๕๓,๘๕๐
อีเมล์์
๕๓,๘๔๙
เว็บไซต์
๓๔,๓๓๐
อินเทอร์เนต
๓๓,๕๔๓
เว็บไซต
๒๘,๖๙๘
แอปเปิล
๒๗,๖๖๓
อินเทอรเนต
๒๗,๒๔๑
อินเทอร์์์์เน็ต
๒๗,๒๒๐
อินเทอรเ์น็ต
๒๗,๒๒๐
อินเทอร์์เน็ต
๒๗,๒๒๐
อินเตอร์เน็ต
๒๓,๗๖๐
กะทะ
๒๒,๘๔๖
แอพพลิเคชั่น
๒๒,๔๙๘
ดิจิทัล
๒๐,๐๗๘
แคร์รอต
๑๙,๑๒๐
อินเตอรเนต
๑๘,๖๙๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
มุล
๑๔
เคล็ดลับ
๑๑
ชีต
โลกทัศน์
กล้าหาญ
เร
ศา
รเ
แฟ้
ภัก
กลิ
ธะ
โฏ
มไ
นิจจา
ชีท
เล
เทวา
ธรรม์
กระบังลม