สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓๕๘,๙๔๓
กฎเกณฑ์
๓๒๓,๓๓๘
กงวาน
๓๐๓,๔๒๑
กช-
๒๗๘,๘๒๒
ก้นกบ
๒๖๕,๘๒๘
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๖๑,๗๕๓
กฎหมายพาณิชย์
๒๔๑,๖๓๙
กฐินัตถารกรรม
๒๓๑,๑๗๔
กตเวที
๒๒๓,๖๔๖
กดหัว
๒๒๐,๙๖๖
ก้นบุหรี่
๑๙๗,๑๑๔
ก้นหย่อน
๑๙๕,๖๓๑
กบินทร์
๑๙๕,๖๒๑
ก่นโคตร
๑๙๔,๗๔๖
กบเลือกนาย
๑๘๖,๖๕๖
กมณฑลาภิเษก
๑๘๑,๖๔๐
กรกฏ
๑๗๙,๗๔๒
ก้มหัว
๑๗๙,๓๘๘
อกทะเล
๑๖๙,๔๗๙
กรภุม
๑๖๘,๒๗๗

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกช้าง
๓๓
กงค้าง
๒๘
ก้งฉ่าย
๒๔
กฎเกณฑ์
๒๔
กนก
๒๓
กฏุก
๒๒
ก้นกบ
๒๒
ประแป้ง
๒๒
ก้นปอด
๒๒
กบเต้น
๒๒
กะพริบ
๒๐
กฎหมายปิดปาก
๒๐
กถามุข
๒๐
กดขี่
๒๐
กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
๒๐
กตัญชลี
๑๙
กบูร
๑๙
กบแจะ
๑๙
ก้ม
๑๙
กรณี
๑๘

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อีเมล
๖๒,๔๖๔
แอปพลิเคชัน
๖๑,๐๑๖
อีเมล์
๕๘,๓๒๘
์อีเมล์
๕๓,๘๕๔
อีเมลํ
๕๓,๘๕๑
อีเมล์์
๕๓,๘๕๐
เว็บไซต์
๓๔,๘๗๘
อินเทอร์เนต
๓๓,๕๗๕
เว็บไซต
๒๘,๗๐๔
แอปเปิล
๒๗,๙๐๖
อินเทอรเนต
๒๗,๒๔๑
อินเทอร์์์์เน็ต
๒๗,๒๒๑
อินเทอรเ์น็ต
๒๗,๒๒๑
อินเทอร์์เน็ต
๒๗,๒๒๐
อินเตอร์เน็ต
๒๔,๐๓๕
กะทะ
๒๓,๐๙๘
แอพพลิเคชั่น
๒๒,๗๓๖
ดิจิทัล
๒๐,๓๘๓
แคร์รอต
๑๙,๓๔๐
วร
๑๙,๐๓๖

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
เด่นดัง
เรขาคณิตระนาบ
จุล
เสร่อ
การค้า
ปศุสัตว์
เร็วๆนี้
รูปารมณ์
เกียรติก้องไกล
รูปราคะ
รูปวิบัติ
รูมาติสซัม
การพัฒนา
เอนก
น่ะ
ศิวิไลซ์
ปฏิสัมพันธ์
รูมาตอยด์
เกียรติก้อง
การณ์ไกล